Implantologija

Implantologija je kao grana stomatologije poslednjih godina imala izuzetnu ekspanziju. Sve veći broj pacijenata teži ka protetskom zbrinjavanju na bazi implantata. Dok su ranije postojali brojni ograničavajući faktori kod primene implantata, danas gotovo ne postoji pacijent kome se na ovaj način ne može pomoći. I sa funkcionalne i sa estetske strane implantologija danas nudi izuzetna rešenja. Implantologija se koristi u fiksnoj i u totalnoj protetici. Može se primeniti kod nedostatka jednog ili više zuba, ili celog zubnog niza.

Nedostatak pojedinih zuba

Sportske povrede dovode najčešće do gubitka zuba u frontalnom predelu.

Nedostatak više zuba

Nedostatak više zuba predstavlja veći funkcionalni problem.

Totalna bezubost

Totalna bezubost dovodi pacijenta pred mnogobrojne probleme.